South Dakota - hoddenbagh
Badlands Nat'l Park

Badlands Nat'l Park

Badlands Nat'l Park near Castle Trail

Filename: CEM009028-Badlands-SD-USA-EDIT.jpg